Green House Gas Protocol 

Greenhouse Gas Protocol

Wat is het Green House Gas Protocol (GHG Protocol)? 

Het Green House Gas Protocol (GHG Protocol) is een organisatie die wereldwijde normen biedt voor de vastlegging en rapportage van broeikasgassen, zowel voor de private- als de particuliere sector. GHG Protocol introduceerde de verdeling van emissies in Scope 1, 2 en 3 om een duidelijk overzicht te geven waar de emissies van een bedrijf plaatsvinden – in haar eigen activiteiten of bij toeleveranciers of afnemers. Het GHG-protocol biedt richtlijnen waarover gerapporteerd moet worden, hoe de rapportage moet plaatsvinden en hoe gegevens en emissiefactoren kunnen worden verzameld en gebruikt. 

Wie gebruikt de bedrijfsstandaard? 

Het GHG Protocol is wereldwijd de meest gebruikte standaard voor GHG-verslaglegging. De GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard biedt eisen en richtsnoeren voor bedrijven en andere organisaties die een inventaris van broeikasgasemissies opstellen. Deze norm vormt de basis voor de GHG-rapportage van vrijwel alle bedrijven, terwijl andere normen richtsnoeren bevatten voor steden, emissieberekeningen voor de levenscyclus van producten en emissieberekeningen voor de waardeketen van bedrijven. 

Waarom is het belangrijk?

Een nauwkeurige GHG-boekhouding helpt de bron van significante emissies te identificeren, waardoor onderbouwd klimaatstrategieën, -maatregelen en -prioriteiten kunnen worden vastgesteld.