Carbon Disclosure Project 

Carbon Disclosure Project

Wat is Carbon Disclosure Project (CDP)? 

CDP is een non-profit organisatie die een wereldwijd systeem biedt voor bedrijven, steden en staten om hun milieueffecten, risico’s en kansen met betrekking tot klimaatverandering, waterzekerheid en ontbossing te meten en openbaar te maken. 

De CDP-rapportage wordt algemeen erkend als een toonaangevende standaard voor milieurapportage en wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om hun inzet op het gebied van duurzaamheid en transparantie aan te tonen. Veel investeerders en organisaties gebruiken CDP-gegevens ook om de milieuprestaties van bedrijven te beoordelen en duurzaamheid in hun investeringsbeslissingen te integreren. 

Hoe werkt een CDP-rapportage? 

Bij CDP-rapportage beantwoorden bedrijven een gedetailleerde vragenlijst over verschillende milieuonderwerpen zoals broeikasgasemissies, energieverbruik, waterbeheer, ketenbeheer en bestuur. De antwoorden worden vervolgens beoordeeld en gescoord door CDP, en de resultaten worden gedeeld met investeerders, klanten en andere belanghebbenden om hen te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over de milieuprestaties en duurzaamheidspraktijken van het bedrijf. 

Voor wie is een CDP-rapportage van belang? 

CDP-rapportage is relevant voor bedrijven uit alle sectoren en bedrijfstakken, met name bedrijven die een aanzienlijk milieueffect hebben of blootstaan aan milieurisico’s en -kansen in verband met klimaatverandering, waterzekerheid en ontbossing. Hieronder vallen bedrijven in sectoren als energie, vervoer, industrie, landbouw, mijnbouw en financiën. 

Ondernemingen die actief zijn in regio’s of sectoren die bijzonder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden, stijging van de zeespiegel en waterschaarste, kunnen te maken krijgen met toenemende druk van de regelgeving en de markt om hun milieurisico’s te beheren en hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.  

Ondernemingen die actief zijn in regio’s of sectoren die bijzonder kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden, stijging van de zeespiegel en waterschaarste, kunnen te maken krijgen met toenemende druk van de regelgeving en de markt om hun milieurisico’s te beheren en hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.  

 CDP is de grootste milieudatabase ter wereld en heeft in 2022 bijna 15.000 bedrijven gescoord op hun informatie over klimaatverandering, bosbouw en waterveiligheid. Grote federale leveranciers in de VS zijn nu wettelijk verplicht om hun milieueffecten bekend te maken via het CDP.

Waarom is het belangrijk?  

CDP-rapportage is om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste schept transparantie vertrouwen bij investeerders, aandeelhouders, klanten en andere belanghebbenden. Daarnaast geeft rapportage inzicht in de voortgang en worden risico’s geïdentificeerd. Tot slot zijn organisaties ervan verzekerd dat ze voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving.