CSRD – regulations on sustainability reporting mandatory from 2024

Corporate Sustainability Reporting Directory

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive, regelgeving die bepaalt hoe organisaties over duurzaamheid moeten rapporteren. CSRD (in april 2021 door de EU aangenomen) is de opvolger van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit 2018. De NFRD schrijft voor hoe organisaties moeten rapporteren over onderwerpen als mensenrechten, anti-corruptie en anti-witwassen, diversiteit in de raad van bestuur, sociale- en medewerkersrechten. De NFRD richt zich alleen op OOB’s – Organisaties van Openbaar Belang (+ 11.600 bedrijven in de EU).

The CSRD will apply to ALL organizations that meet 2 of the 3 following conditions:

  • More than 250 FTE employed
  • More than €40 million in sales per year
  • More than €20 million in total assets

Dat betekent dat vanaf 2024 minimaal 49.000 bedrijven in de EU moeten gaan rapporteren over de impact van hun activiteiten op mensen en milieu. Niet alleen gaat de CSRD voor méér organisaties gelden, ook de rapportageverplichting wordt voors uitgebreid. Vanaf 2026 gaat de CSRD voor het hele midden- en kleinbedrijf (MKB) gelden.

Finally, the report must be available digitally. The CSRD directive is intended to provide greater transparency and better quality of sustainability reporting.

So the question is not whether your organization should produce a sustainability report, but when!

What is the point of sustainability reporting?

De CSRD komt voort uit de NFRD, een financiële richtlijn. Een belangrijke reden om de NFRD aan te scherpen is dan ook financieel gemotiveerd, als onderdeel van de maatregelen die voortkomen uit de European Green Deal om investeringen richting duurzame activiteiten mogelijk te maken. Pensioenfondsen, banken en investeerders krijgen hiermee beter inzicht in de duurzaamheidsindicatoren van een onderneming.

The European Commission writes:

“Beleggers moeten steeds meer weten over de impact van bedrijven op mens en milieu. Wil de markt voor groene beleggingen geloofwaardig zijn, dan moeten beleggers op de hoogte zijn van de duurzaamheidsimpact van de bedrijven waarin ze beleggen. Zonder dergelijke informatie kan geld niet worden doorgesluisd naar milieuvriendelijke activiteiten.”

But in addition to the financial obligation, there is also a moral obligation. Drastic steps are needed to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. This will not succeed if, on a voluntary basis, only a small number of organizations account for their sustainability policies. Sustainable business is only feasible if every organization, large or small, provides insight into what its impact on people and the environment is. And not only provides insight, but also defines actions on how to reduce that impact.

What should I start reporting on and by when?

Uitgangspunt van de rapportage is het dubbele materialiteitsprincipe. Wat houdt dat in? Bij dubbele materialiteit wordt vastgelegd wat de impact van duurzaamheidsgerelateerde risicio’s en kansen op de organisatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan grondstoffenschaarste, ernstige droogte en imagoschade.
Naast deze duurzaamheidsgerelateerde risico’s en kansen op de organisatie, moet ook worden gerapporteerd over de ecologische en sociale impact van het bedrijf op mensen en milieu.

Examples include carbon emissions, loss of biodiversity or violation of human rights. So it is about impact on the organization (outside in) and impact of the organization on the environment (inside out).

Schematically, this looks as follows:


Bron: KPMG onderzoek ‘Geen uitweg’ 2021

De reikwijdte van de NFRD-rapportages betrof voornamelijk verslaglegging van het afgelopen jaar. In de CSRD-rapportages wordt vooral gerapporteerd over de toekomst. Daarom moeten er meetbare lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen in het verslag worden opgenomen, waarvan jaarlijks de voortgang wordt bijgehouden. Ook over niet financiële, immateriële indicatoren als sociaal, menselijk en intellectueel kapitaal moet gerapporteerd worden. Tot slot kent de hele verslaglegging een verplichte externe accountantscontrole.

Organizations meeting the requirements as of 2024 must provide a sustainability report for 2023.

These organizations should be preparing now.

Where should I start?

Voldoe je nu al aan het balanstotaal, omzet- en/of medewerkerscriterium, dan moet je direct aan de slag! Begin met het opstellen van de dubbele materialiteitsmatrix: wat heeft impact op mijn organisatie en welke impact heb ik om mijn omgeving? Op basis van deze matrix heb je inzicht in welke thema’s voor jouw organisatie van belang zijn.

For each theme, establish what you want to achieve, in what time frame and how you will monitor progress. Above all, set the bar high.

Zorg dat de doelen worden vastgelegd in beleid en acties, monitor de voortgang en rapporteer hier jaarlijks over. Wees niet bang te rapporteren over welke doelen je nog niet hebt gehaald, maar neem wel in je plannen op wat je gaat veranderen om ze wél te halen.

The progress reports are a good starting point for an auditor’s external review. Establish with the auditor in advance what the sustainability report should look like so that the organization gets used to preparing it.

Even if you do not yet meet the CSRD criteria, it is advisable to start sustainability reporting now. Not only does it strengthen your position in the capital market, it also gives you a competitive advantage over parties that do not (yet) have a sustainability strategy.

Spread the word! Please share this post with friends, colleagues and others in your network!

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
WhatsApp